{{amount.all}}
Twój koszyk
{{priceFormat(price.brutto)}}

Ten regulamin obowiązuje użytkowników zarejestrowanych przed 10.12.2019

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy działający pod domeną: www.dellowo.pl prowadzony jest przez COCON SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą: ul. Dworcowa 10A, 46-300 Olesno wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766444,NIP 5761586447 i REGON 382294250, KONTO BANKOWE ING: 64 1050 1504 1000 0090 3174 6812

 1. Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej.
 2. Oferta sklepu skierowana jest wyłącznie do krajowych i zagranicznych osób prawnych (spółek, instytucji publicznych, fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych), osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostek organizacyjnych nie posidajacych osobowści prawnej (jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych i innych).
 3. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 4. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu dellowo.pl należy je wszystkie wyłączyć.
 5. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep. W tym celu Kupujący powinien założyć konto posługując się własnym niepowtarzalnym loginem i hasłem. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego. Kupujący ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania i aktualizacji danych oraz usunięcia konta w sklepie.
 6. Potwierdzanie, udostępnianie, utrwalanie, zabezpieczanie wszelkich istotnych postanowień umownych w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości może nastąpić w postaci:
  • wysłania na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, ;
  • dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu.

Regulamin

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny: COCON SYSTEMY KOMPUTEROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Oleśnie (46 – 300), przy ul. Dworcowej 10A, e-mail: biuro@dellowo.pl
 3. Cena – należna z tytułu zakupu Produktu, Oprogramowania, Usługi suma pieniężna wyrażona w walucie polskiej w kwocie brutto. Ceny Produktów, Oprogramowania i Usług  nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 4. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem https://dellowo.pl/m/28-Koszty-dostawy i zawiera zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 5. Dostawa –usługa przewozowa realizowana przez przewoźnika wybranego przez Kupującego pod adresem https://dellowo.pl/m/28-Koszty-dostawy.
 6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku tj. z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174).
 7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 8. Klient/Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (tj. z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
 10. Koszyk – lista Produktów, Oprogramowania i Usług oferowanych w Sklepie, sporządzona na podstawie wyborów Kupującego.
 11. Kredyt kupiecki - odnawialny limit środków pieniężnych, do którego wysokości Kupujący może dokonywać zakupów u Sprzedającego z odroczonym terminem płatności.
 12. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 13. Oprogramowanie - oprogramowanie, biblioteki, narzędzia, inny komputer lub kod programu, w obiekcie (binarny) lub w formie kodu źródłowego, a także dokumentacja dostarczona przez Dell na rzecz Kupującego. Oprogramowanie zawiera oprogramowanie dostarczone przez Dell i lokalnie zainstalowane na sprzęcie Kupującego i/lub sprzętu albo udostępnione Kupującemu przez Dell, za pośrednictwem internetu lub w inny sposób zdalny (taki jak strony internetowe, portale, i rozwiązania typu "cloud-based”). Sprzedający  oferuje Oprogramowanie tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim stanowi ono element wyposażenia sprzedawanych Produktów i jest niezbędne do korzystania z niego oraz jako oddzielne licencje udzielane na zasadach w nich określonych. Oprogramowanie jest przedmiotem odrębnych umów licencyjnych dołączonych do nośników oprogramowania, a wraz z nimi wszelkich wytycznych związanych z produktami, instrukcjami obsługi lub innych dokumentów przekazanych Kupującemu.
 14. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
 15. Prawa Własności Intelektualnej - wszelkie patenty, autorskie prawa majątkowe, prawa do baz danych, prawa autorskie niemajątkowe, prawa do wzoru, zarejestrowanego wzoru, znaku towarowego, znaku usługowego, nazwy domeny, metatagu, wzoru użytkowego, wzoru niezarejestrowanego lub, w określonych przypadkach, wszelkie wnioski o takie prawo lub inne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej istniejące na całym świecie i wszelkie prawa własności intelektualnej stanowiące dokumentację know-how, i techniki związane z Wynikami Prac lub Materiałami.
 16. Produkt – sprzęt komputerowy i inne produkty IT; słowo Produkt i Produkty używane są zamiennie przy czym użyta forma uzależniona jest od ilości zamówionego przez Kupującego sprzętu tj. niepodzielnej ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 17. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 18. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego działającego pod domeną www.dellowo.pl
 19. Sklep/Sklep internetowy  – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.dellowo.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.
 20. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 21. Strona/y – Sprzedający i/lub Kupujący.
 22. Uprawniony przedstawiciel – umocowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do zawarcia Umowy reprezentant Sprzedającego lub Kupującego.
 23. Usługa – oferowane przez Sprzedającego czynności o charakterze serwisowym.
 24. Termin realizacji – podana na karcie produktu przybliżona liczba godzin lub dni roboczych, a dla Zamówień złożonych z wielu produktów najdłuższy termin określony na kartach produktów, chyba że strony ustalą inny termin.
 25. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r. (tj. z dnia 13.12.2018r. Dz. U. z 2019r. poz. 123 z późn. zm.) zawarta za pośrednistwem Sklepu.
 26. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego.

§2 Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby tj. na podstawie indywidualnych negocjacji w toku których strony dokonają modyfikacji niektórych postanowień Regulaminu lub poprzez akceptację Regulaminu.
 2. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji postanowień Regulaminu ze Sprzedającym. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej lub elektronicznej. W takim przypadku strony związane są Regulaminem z uwzględnieniem modyfikacji jakich Strony dokonały w toku negocjacji. Wszelkie odstępstwa od postanowień Regulaminu muszą zostać potwierdzone przez Sprzedającego w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. Zgoda Sprzedajacego nie może być domniemana lub dorozumiana. W pozostałych przypadkach zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.  
 3. Regulamin łącznie z Zamówieniem stanowią treść prawnie wiążącej Strony Umowy.

§3 Złożenie zamówienia

 1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę̨.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dokonać co najmniej następujące czynności:
  1. wyboru Produktu, Oprogramowania lub Usługi i ich dodania do koszyka;
  2. wyboru rodzaju dostawy;
  3. wyboru rodzaju płatności;
  4. podania swoich danych;
  5. wybór miejsca wydania rzeczy;
  6. zaakceptowania Regulaminu lub zaakceptowania Regulaminu z odrębnościami ustalonymi w toku negocjacji;
  7. złożenie w Sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płace”.
 3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, chyba że strony ustaliły inny sposób komunikacji. Jeżeli złożone przez Kupującego Zamówienie jest niekompletne, wymaga dodatkowych lub nowych uzgodnień, Umowa dochodzi do skutku po dokonaniu przez Strony niezbędnych ustaleń i potwierdzeniu przez Sprzedającego wszystkich istotnych elementów Umowy – w szczególności Produktów, Oprogramowania i Usług, ich cen, metody płatności, terminu dostawy.
 4. Jeżeli przedmiotem złożonego przez Kupującego Zamówienia jest więcej niż jeden Produkt i/lub Oprogramowanie a Zamówienie ma zostać zrealizowane w częściach lub partiami wszelkie związane z tym ryzyko obciąża Kupującego. W szczególności Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności jeżeli zrealizowanie pozostałej części świadczenia okaże się z jakiejkolwiek przyczyny czasowo lub trwale niemożliwe do spełnienia. W takiej sytuacji Umowa dochodzi do skutku co do części wykonanej przez Sprzedającego. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, chyba że Strony inaczej postanowią.
 5. Realizacja Zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 6. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego o wartości odpowiadajacej wartości zamówienia.

§4 Produkty i ich ceny

 1. Informacja o Produktach, Oprogramowaniu i Usługach oferowanych przez Sprzedawcę zawiera specyfikację i Cenę.
 2. Jeżeli po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, ale przed jego potwierdzeniem przez Sprzedającego producent lub dystrybutor dokona zmiany ceny na Produkty, Oprogramowanie i/lub Usługi umowa dojdzie między Stronami do skutku, o ile wyrażą one zgodę na nową Cenę.
 3. Ustalona przez Strony Cena może ulec zmianie w przypadku dostaw, które mają nastąpić w ratach lub częściach, z przyczyn obiektywnych. Zmiana ceny będzie mogła wynikać w szczególności ze zmian kursów walut, podatków, ceł, transportu, opłat i kosztów zakupu. W razie zaistnienia opisanej wyżej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany o zmianie Ceny, a Sprzedający dostarczy mu pozostałą część Zamówienia po jej zaakceptowaniu. W takiej sytuacji Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zmianę Ceny. Jeżeli Kupujący nie zaakceptował nowej Ceny Umowa dochodzi do skutku co do części wykonanej przez Sprzedającego, a Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w części która została już wykonana, chyba że Strony inaczej postanowią.
 4. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór Produktów, Oprogramowania i/lub Usług w tym ich parametrów. Wszelkie przekazane przez Sprzedającego dane na temat przedmiotu Zamówienia mają wyłącznie charakter informacji i nie mogą być traktowane jako sugestia czy zalecenie zakupu określonego Produktu, Oprogramowania i/lub Usługi. W przypadku dostarczenie prawidłowego a wadliwego Produktu kupującemu przysługują uprawnienia wnikające z gwarancji producenta.   
 5. Kupujący dokonuje wyboru Produktu, Oprogramowania i/lub Usługi poprzez ich określenie w Zamówieniu. Sprzedający dopuszcza możliwość zmiany Zamówienia przez Kupującego, ale jedynie w takiej sytuacji, kiedy Kupujący zamawia Produkty, Oprogramowanie standardowe i/lub o ile Sprzedający nie przystąpił do wykonania Zamówienia. Na każdą zmianę Sprzedający musi wyrazić zgodę, pod rygorem bezskuteczności zmiany.
 6. Dostarczenie przez Sprzedającego Produktu różniącego się w niewielkim stopniu od Produktu zamówionego, spełniającego parametry zawarte w Zamówienia lub przewyższającego te parametry uważane będzie przez Strony za należyte wykonanie umowy i nie stanowi podstawy do żadnych roszczeń ze strony Kupującego.
 7. W przypadku składania zamówienia z pominięciem procedury Zamówienia dostępnej na stronie www, Produkty, Oprogramowanie i Usługi powinny zostać określone przez Kupującego wg nomenklatury obowiązującej u Sprzedającego.

§5 Dostawa

 1. Sprzedający dostarcza Produkty, Oprogramowanie do siedziby Kupującego lub innego miejsca wydania wskazanego w Zamówieniu. Na wyraźne wskazanie Kupującego Produkty, Oprogramowanie mogą zostać odebrane u Sprzedawcy.
 2. Za uprawnione do odbioru Produktów uznawane będą osoby imiennie wskazane przez Kupującego w Zamówieniu. Jeżeli Kupujący nie wskaże takich osób, za uprawnioną do odbioru będzie uznawana każda osoba czynna, obecna we wskazanym przez Kupującego miejscu wydania, a Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialności za wydanie towaru osobie nieuprawnionej.
 3. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedający wskaże Kupującemu termin realizacji zamówienia, przy czym termin ten nie ma charakteru wiążącego. Sprzedający podejmie wszelkie możliwe działania, aby dostawa nastąpiła w terminie rozsądnym.
 4. Dostawa Produktów, Oprogramowania i/lub Usług może odbywać się w ratach lub w częściach. O fakcie powyższym Sprzedający poinformuje Kupującego podczas akceptacji zamówienia, chyba że informacje w tej sprawie będą Sprzedającemu wiadome dopiero po przystąpieniu do wykonania Umowy.
 5. Z chwilą wydania Produktów i/lub Oprogramowania Kupującemu przechodzą na niego korzyści i ciężary z nimi związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów i/lub Oprogramowania przechodzi na Kupującego również w sytuacji, gdy Zamówienie w całości lub części nie zostało odebrane przez Kupującego w umówionym czasie i miejscu, w tym także w przypadku gdy miejscem wydania Produktów i/lub Oprogramowania jest placówka Sprzedającego; w tym ostatnim  przypadku ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów i/lub Oprogramowania przechodzi na Kupującego z upływem godziny, do której placówka Sprzedającego była czynna i Kupujący mógł odebrać Produkty i/lub Oprogramowanie.

§6 Reklamacje

 1. Kupujący obowiązany jest sprawdzić Produkty niezwłocznie po ich dostarczeniu, w obecności przewoźnika. Kupujący obowiązany jest wskazać przewoźnikowi na widoczne uszkodzenia przesyłki, bądź ich niekompletność, brak Produktów lub opakowania i sporządzić protokół podpisany przez przewoźnika pod rygorem utraty praw wynikających z powyższego faktu.
 2. Kupujący obowiązany jest powiadomić Sprzedającego o widocznych wadach powstałych podczas transportu niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia od dnia dostarczenia Produktów, pod rygorem utraty prawa do kwestionowania dostarczonych Produktów, w tym uszkodzeń, które mogły powstać w czasie transportu.
 3. O każdym innym przypadku niezgodności Produktu i/lub Oprogramowania z Umową – poza przewidzianym wyżej,  Kupujący obowiązany jest poinformować Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych, pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu.
 4. Sprzedający rozpatrzy roszczenia Kupującego w normalnym toku czynności. Jeżeli roszczenia Kupującego okażą się uzasadnione Sprzedający dostarczy prawidłowe Produkty lub Oprogramowanie w normalnych terminach dostaw, z uwzględnieniem dostępności Produktów i/lub Oprogramowania i ich komponentów.
 5. Jeśli Kupujący bezpodstawnie kwestionuje dostawę lub rezygnuje z  dostawy Produktów i/lub Oprogramowania co do wykonania której, Sprzedający już przystąpił, Produkty i/lub Oprogramowanie uważa się za dostarczone, a Sprzedawcy przysługują roszczenia takie, jakby umowa została wykonana.
 6. Produkty i/lub Oprogramowanie nie odebrane przez Kupującego z powyższych przyczyn, mogą zostać zbyte przez Sprzedającego. Uzyskana ze sprzedaży Produktów Cena zostanie zaliczona na poczet zadłużenia Kupującego. Sprzedający jest uprawniony do zaliczenia uzyskanej kwoty w pierwszej kolejności na poniesione koszty, opłaty, odsetki, a następnie na należność główną. Jeżeli w sytuacji opisanej w pkt. 9 zajdzie potrzeba przechowywania Produktów, ich zabezpieczenia (w tym prawnego), bądź poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z nieodebraniem Produktów, wszystkie te wydatki obciążają Kupującego.

§7 Płatności

 1. Płatności za Produkty, Oprogramowanie i Usługi powinny zostać uregulowane przez Kupującego przed wykonaniem Zamówienia przez Sprzedającego. Modyfikacja powyższej zasady może nastąpić tylko za obopólną zgodą Stron, postanowienie w tym zakresie musi być jednoznaczne i potwierdzone co najmniej informacją e-mail przez Sprzedającego.
 2. Sposób zapłaty określa Kupujący podczas składania zamówienia, przy czym jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem złożonego Zamówienia, Sprzedający może zażądać zmiany sposobu płatności. Sprzedający zastrzega sobie prawo do udostępnienia niestandardowych form płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.
 3. Sprzedający dopuszcza udzielenie Kupującemu kredytu kupieckiego.
 4. W przypadku zamówienia przez Kupującego Produktów nie będących u Sprzedającego w stałej sprzedaży, o indywidualnych cechach, Sprzedający może zażądać uiszczenia na poczet ceny zaliczki. Brak przekazania zaliczki w ustalonym terminie uznawany będzie za odstąpienie od umowy, chyba że strony postanowią inaczej.
 5. Za dzień zapłaty uznawany będzie dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.
 6. Sprzedający ma prawo naliczania odsetek ustawowych od nieterminowo regulowanych należności.
 7. Jeżeli należność nie zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie, zaś umowa realizowana jest w ratach lub częściach, Sprzedający ma prawo wstrzymać się z wykonaniem pozostałej części umowy do chwili zapłaty przez Kupującego pozostałej należności lub odstąpić od pozostałej części umowy.
 8. Jeżeli przed uregulowaniem należności wynikających ze złożonego Zamówienia, Kupujący złożył kolejne Zamówienie, Sprzedający może powstrzymać się z jego realizacją do chwili uregulowania przez Kupującego wcześniejszych należności albo zażądać przedpłaty na Produkty zamówione później.
 9. W razie zaistnienia sytuacji wskazanej wyżej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia związane ze wstrzymaniem się przez Sprzedającego ze spełnieniem świadczenia.
 10. Kupujący nie może dokonać potrącenia przysługujących mu wobec Sprzedającego wierzytelności, z wierzytelnościami wynikającymi z Umowy.

§8 Zastrzeżenia praw własności

 1. Własność Produktów i/lub Oprogramowania przechodzi na rzecz Kupującego z chwilą całkowitej zapłaty Ceny. Do chwili zapłaty Ceny Kupujący obowiązany jest przechowywać Produkty i/lub Oprogramowanie w sposób umożliwiający ich łatwe zidentyfikowanie jako własność Sprzedającego, oddzielnie od innych towarów i mienia. Do chwili zapłaty Ceny Kupujący obowiązany jest powstrzymać się od używania przedmiotu Zamówienia. Kupujący może dysponować Produktami tylko w granicach zwykłego zarządu.
 2. W razie naruszenia obowiązków określonych w pkt 9.1 Kupujący obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za używanie Produktów. Wynagrodzenie za korzystanie z Produktów przysługuje Sprzedającemu również wówczas, gdy Kupujący nie ureguluje należnej sprzedającemu Ceny i Sprzedający wezwie go do wydania rzeczy. Wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy należne będzie wówczas Sprzedającemu począwszy od dnia wydania Produktów.
 3. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 9.2 liczone będzie jako 0,27 % ceny za każdy dzień.
 4. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty Ceny, a Sprzedający zażąda zwrotu Produktów Kupujący obowiązany będzie do naprawienia Sprzedającemu szkody związanej ze zmniejszeniem wartości Produktów na skutek ich używania.
 5. Jeżeli Produkty zostaną połączone z rzeczami Kupującego w taki sposób, że przywrócenie stanu poprzedniego byłoby niemożliwe, związane z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, Sprzedający stanie się współwłaścicielem całości w takiej części w jakiej wartość Produktów będzie pozostawać w odniesieniu do pozostałej części. Sprzedającemu przysługiwać będzie wynagrodzenie za korzystanie z Produktów.
 6. Użytkowanie Produktu, nie oznacza nabycia przez Kupującego Praw Własności Intelektualnej do Produktu, z wyjątkiem tych, które zostaną mu wyraźnie przyznane stosowną licencją. Prawa Własności Intelektualnej pozostają własnością licencjodawców.
 7. Do chwili przejścia prawa własności Produktów na Kupującego nie może on niszczyć lub w jakimkolwiek inny sposób naruszać znaków, kodów, numerów seryjnych pozwalających na identyfikację Produktu. Kupujący obowiązany jest też zachować opakowanie Produktu. W razie naruszenia ww. obowiązku Sprzedający będzie mógł żądać naprawienia poniesionej z tego tytułu szkody.
 8. Sprzedający może zażądać od Kupującego, aby do chwili przejścia prawa własności Produkty zostały objęte ochroną ubezpieczeniową na rzecz Sprzedającego, ale na koszt Kupującego. Sprzedający oznaczy wówczas sumę i zakres ubezpieczenia oraz określi termin, w ciągu którego Kupujący jest obowiązany wydać mu polisę ubezpieczeniową.
 9. Z uwagi na zastrzeżenie prawa własności Produktów, Kupujący udziela Sprzedającemu nieodwołalnego prawa wstępu bez żadnych ograniczeń dla Sprzedającego, jego pracowników lub osób przez niego upoważnionych do budynków, pomieszczeń, budowli oraz każdego innego miejsca, w którym Produkty mogą się znajdować. Uprawnienie to trwa do chwili przejścia prawa własności Produktów na rzecz Kupującego. Do czasu przejścia prawa własności na Kupującego, Sprzedający ma prawo zabrać Produkty bez względu na to u kogo i gdzie się znajdują i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
 10. W przypadku braku zapłaty Ceny Sprzedającemu przysługuje prawo wyboru żądania wydania Produktów bądź zapłaty Ceny.

§9 Gwarancje

 1. Kupującemu przysługuje gwarancja na zakupione Produkty wyłącznie w zakresie określonym przez producenta.
 2. Sprzedający nie udziela kupującemu gwarancji.
 3. Sprzedający jedynie w celach informacyjnych podaje, że utrata gwarancji następuje najczęściej w przypadku:
  1. mechanicznego uszkodzenia Produktów,
  2. zalania cieczą,
  3. uszkodzenia na skutek szkodliwego promieniowania,
  4. użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
  5. zwarcia instalacji elektrycznej.
 4. Sprzedający nie ma wpływu na treść gwarancji oraz wywiązywanie się z obowiązków gwarancyjnych przez gwaranta.
 5. Zgodnie z zaleceniami producenta Sprzedający nie gwarantuje, że Produkty lub Oprogramowanie będą współdziałać z dowolną konfiguracją lub w celu uzyskania określonego rezultatu, nawet jeżeli konfiguracja lub wynik był kwestią omawianą ze Sprzedającym.

§10 Odpowiedzialność

 1. Każda ze stron jest odpowiedzialna za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w sposób w niej określony.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (w tym utratę zysków), szkody, koszty lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio przez jakiekolwiek opóźnienia w dostawie Produktów, Oprogramowania i/lub Usług. Opóźnienie nie stanowi podstawy do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Kupującego. Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko wówczas jeżeli brak dostawy w rozsądnym terminie spowodowany został celowym działaniem lub zaniechaniem jego lub jego przedstawiciela.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko za umyślne działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezachowanie należytej staranności. Odpowiedzialność Sprzedającego za szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ogranicza się do do wysokości wartości odpowiadającej 125 % wartości Umowy, z której szkoda ma wynikać.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli mimo dostarczenia Kupującemu przesyłki uszkodzonej lub niekompletnej, w normalnym toku czynności nie wykonał czynności sprawdzających i zaniechał sporządzenia odpowiednich dokumentów.
 5. Niezależnie od pkt 11.3, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków lub przychodów, utratę renomy lub reputacji, utratę lub uszkodzenie danych i oprogramowania, odzyskiwanie danych i programów, niemożność korzystania z sieci, kary administracyjne oraz inne straty.
 6. Strony nie wyłączają odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania, podstępu lub świadomego wprowadzenia w błąd oraz w tych wszystkich innych okolicznościach, które nie mogą być wyłączone z mocy prawa.
 7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Produkty i Oprogramowanie nie były zaprojektowane i nie są przeznaczone do użycia w sytuacjach występowania niebezpieczeństw, w tym w szczególności: w zakresie eksploatacji obiektów jądrowych, nawigacji lotniczej i systemów łączności, kontroli ruchu lotniczego, systemów obronnych, urządzenia do podtrzymywania życia, czy innych aplikacji, w których awaria Produktów lub Oprogramowania może prowadzić bezpośrednio do śmierci, obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
 8. Produkty i/lub Oprogramowanie nie mogą być sprzedawane, dzierżawione lub na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej przeniesione:
  1. na użytkowników końcowych z krajów lub do krajów, które uznane są na mocy przepisów Stanów Zjednoczonych lub Unii Europejskiej jako  kraje objęte embargiem lub innym rodzajem ograniczeń handlowych,
  2. przez użytkowników zaangażowanych w działania związane z bronią masowego rażenia, w tym w szczególności do działań związanych z projektowaniem, rozwojem, produkcją i stosowaniem materiałów jądrowych, obiektów jądrowych lub broni jądrowej, pocisków lub wspierania projektów związanych z bronią rakietową, chemiczną, biologiczną.
 9. Kupujący jest wyłącznie odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń związanych z eksportem Oprogramowania.
 10. Jeżeli Kupujący nie dokona dobrowolnej zapłaty Ceny, skutkiem czego Sprzedający podejmie działania windykacyjne i/lub egzekucyjne zmierzające do zaspokojenia wierzytelności, Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia wszystkich poniesionych z tego tytułu kosztów przez Sprzedającego.
 11. Na podstawie art 558 §1 kodeksu cywilnego strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność z zakresu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§11 Odstąpienie od umowy

 1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w wypadkach wskazanych w jej treści.
 2. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy:
  1. jeżeli ze względu na stan majątkowy Kupującego jest wątpliwe czy zapłata Ceny nastąpi w terminie,
  2. jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć Produktów w rozsądnym terminie.
 3. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia, jeżeli Kupujący nie zapłacił należności za dotychczas zrealizowane Zamówienia.
 4. Każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienie od umowy w przypadku złożenia wniosku o likwidacje którejkolwiek ze stron. Odstąpienie od umowy w takim wypadku niesie za sobą natychmiastową wymagalność wszelkich wierzytelności wynikających z Umowy.

§12 Siła wyższa

 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań w okresie, w którym ich wykonanie było poważnie zakłócone lub niemożliwe z powodu nadzwyczajnych okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, tj. w szczególności w czasie trwania powodzi, wojny (w tym w krajach trzecich), zamieszek, embarga, interwencji władz publicznych - pod warunkiem, że Strona, która miała spełnić świadczenie bez zbędnej zwłoki, w pierwszym możliwym terminie poinformuje pisemnie drugą stronę o zaistnieniu Siły Wyższej. Jeżeli stan Siły Wyższej trwa dłużej niż 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 2. Sprzedający spełni obowiązek informacyjny o którym mowa w pkt 13.1, jeżeli stosowny komunikat umieści w widocznym miejscu na stronie Sklepu.

§13 Dane osobowe

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka prywatności, która znajduje się pod adresem: https://dellowo.pl/m/53-Polityka-prywatnosci

§14 Klauzula salwatoryjna

 1. Postanowienia Regulaminu nieważne lub nieskuteczne, zostają zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarczych dla każdej ze Stron.
 2. Jeżeli, którekolwiek z postanowień Regulaminu z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują pełną moc i skuteczność.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Kupujący wyraża nieodwołalną zgodę na przejęcie długu wynikającego z Umowy przez osobę trzecią. Dla skuteczności przejęcia, niezbędna jest zgoda Sprzedającego.
 2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia spraw związanych z zawartą Umową jest prawo polskie.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle realizacji Umowy jest sąd rzeczowo właściwy siedziby Sprzedającego.
 5. O treści Umowy jaka została zawarta miedzy Stronami rozstrzyga treść Regulaminu oraz pozostałych dokumentów wg brzmienia obowiązującego w dniu zawarcia Umowy, o ile Strony nie dokonały modyfikacji ww. zasad w indywidualnych ustaleniach.
 6. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzglę̨dne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 7. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Regulamin ważny na dzień 31 sierpnia 2019 roku

31.08.2019, wersja 2.0 | wcześniejsza wersja 1.3